Category Archives: Biohackad

That’s why we at BHC love Red Light Therapy!

What is red-light therapy and why is it a tool that can help you optimize your health? Red light therapy is something that has been a big thing in biohacking circles for a long time. I first came in contact with it via Ben Greenfield’s article in Mens Health Magazine (1). I started reading and found several published studies on the effects of exposure to red and infrared light. What I found was impressive there were several studies that showed the possibility for the cells to produce more energy using red light. This would in turn lead to several positive effects such as better skin lower inflammation, faster healing of injurys, etc.

The body’s energy currency is called ATP. Without ATP we would not be able to live. A part of this energy production is the citric acid cycle or the crebs cycle and the electron transport chain. Without making it too complicated, the food is broken as you eat down to nutrients that then pass a number of biochemical processes that eventually become the energy that drives us. This energy production is performed by our mitochondria, which are the power plants of the cells.


How does red-light therapy come into this complicated process?

 It seems that some of the electron transport chain is sensitive to light, especially red and infrared (2.) These mechanisms do not seem to be fully investigated, but the light seems to increase ATP production by an enzyme called Cytochrome c-oxidase.

More energy = more opportunities

 The red light does not penetrate so deeply into the skin but has been shown to have positive effects on the production of collagen. Red light can thus give you better and younger skin (3). The red light has also been shown to be effective for healing wounds and injuries (7). In order to have a more systemic effect, the use of infrared light which can penetrate deeper into the body but has the same effect on the energy production in the cells can be used in combination with the red light.

Will red / infrared light boost your testosterone levels?

 As I mentioned earlier, I used my panel primarily to boost my testosterone levels. It is difficult to just point to red light therapy as I have generally changed my entire lifestyle in recent years but from the first to the last measurement my levels today are about 2 to 3 times higher than before and when I use the lamp in the morning I can really feel its effects afterwards. There are also several studies done on the substance that show the possibility of increased testosterone levels. In a study from Korea, red light was used in rats and managed to increase their testosterone levels using red light with a wavelength around 670nm after four days (5). ) from 2018 concludes that red and infra red light can be used in male infertility and the light increases sperm mobility and chance of survival.

 There are also other areas where red light therapy has been shown to be effective

 • Inflammation (9)

• Increases cognitive ability and reduce symtoms of Alzheimer’s disease (8)

 • Hair growth (10)

• Increase athletic performance (11)

 • Treatment of underactive thyroid gland (12)

Red-light therapy from Biohacking collective


Most panels today in the market are expensive and adapted for professional use. We at biohacking collective decided to produce our own lamps because this is something we tested and believe in. We have launched two models for home use one is a panel of 45 w and the other is a lamp of 22.5 W. We hope to give you the benefits of red light therapy for a reasonable price. Our lamps have both red and infrared light with the wavelengths 660 and 880 Nm. These wavelengths are the ones that we found seem to have the greatest effect in the studies we read through during our work.

1.https://www.menshealth.com/health/a19539973/i-put-a-giant-red-light-on-my-balls-to-triple-my-testosterone-levels/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996814/

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3926176/

4.https://www.researchgate.net/publication/327490751_Effect_of_red_light_and_near_infrared_laser_on_the_generation_of_reactive_oxygen_species_in_primary_dermal_fibroblasts

5. https://www.alliedacademies.org/articles/the-effects-of-low-level-laser-therapy-lllt-on-the-testis-in-elevatingserum-testosterone-level-in-rats.pdf

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5992952/

7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4751092/

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28580093

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25122099

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28328705

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17295156

12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534372/                 

Därför gillar vi på BHC Rödljusterapi!

Vad är rödljusterapi och varför är det ett verktyg som kan hjälpa dig att optimera din hälsa?  Rödljus terapi är något som varit stort i biohacking kretsar länge och jag kom först i kontakt med det via Ben Greenfields artikel i Mens Health Magazine (1).

Artikeln handlade användande   av UV-ljus och rött ljus för  att optimera testosteron nivåerna i kroppen. Jag började läsa och hittade flera publicerade studier gjorda på effekterna av exponering av rött och infrarött ljus. Det jag hittade var imponerande det fanns ett flertal studier som visade på möjligheten för cellerna att producera mer energi med hjälp av rött ljus. Detta skulle i sin tur leda till ett flertal positiva effekter såsom finare hy lägre inflammation snabbare läkande av skador mm.

Kroppens energi valuta heter ATP. Utan ATP så skulle vi inte kunna leva. Ett led i denna energiproduktion är citronsyrecykeln eller krebbscykeln   och elektrontransportkedjan. Utan att göra det det för komplicerat så bryts maten som du äter ner till näringsämnen som sedan passerar ett flertal biokemiska reaktioner som slutligen blir den energi som driver oss. Denna energiproduktion utförs av våra mitokondrier som är cellernas kraftverk.

Hur kommer då rödljusterapi in i denna komplicerade process?

Det verkar vara så att en del av elektrontransportkedjan är känslig för ljus särskilt rött och infrarött (2.).Dessa mekanismer verkar inte vara helt utredda men ljuset verkar öka ATP produktionen genom ett enzym i elektrontransportkedjan som heter Cytokrom c-oxidas.

Mer energi = mer möjligheter

Det röda ljuset tränger inte så djupt ner i huden men har visat sig ha positiva effekter på produktion av kollagen. Rött ljus kan alltså ge dig bättre och yngre hud (3). Det röda ljuset har också visat sig vara effektivt för läkning av sår och skador (7). För att få en mer djupgående effekt så är det infrarött ljus som gäller detta ljus kan penetrera djupare in i kroppen men har samma effekt på energiproduktionen i cellerna.

Kan rött/infrarött ljus boosta dina testosteron nivåer

Som jag nämnde tidigare så använde jag min panel primärt för att boosta mina testosteron nivåer. Det är svårt att bara peka på rödljusterapi då jag generellt har ändrat hela min livsstil de senaste åren men från första till sista mätning så ligger mina nivåer idag ca 2 till 3 gånger högre än innan och när jag använder lampan på morgonen så kan jag verkligen känna dess effekter efteråt.

Det finns även ett flertal studier gjorda på ämnet som visar möjligheten till ökade testosteron nivåer. I en studie från  Korea så använde man rött ljus på råttor och lyckades öka deras testosteron nivåer med hjälp av  rött ljus med våglängd runt 670nm efter fyra dagar (5).I studien ” Effectiveness of low level laser therapy for treating male infertility”(6) från  2018 drar slutsatsen att rött och infra rött ljus kan användas vid manlig infertilitet och ljuset ökar spermiernas rörlighet och chans till överlevnad.

Det finns även andra områden där rödljusterapi visat sig vara effektivt

 • Inflammation (9)
 • Ökar den kognitiva förmågan och lindra besvär vid Alzheimers (8)
 • Hårväxt (10)
 • Uthållighet (11)
 • Behandling av underaktiv sköldkörtel  (12)

Rödljusterapi från Biohacking collective

De flesta paneler idag på marknaden är dyra och anpassade för professionellt bruk. Vi på biohacking collective beslutade oss för att producera våra egna lampor för att detta är något vi testat och tror på.

Vi har lanserat två st. lampor för hemma bruk den ena är en panel på 45 w och den andra är en lampa på 22.5 W. Vi hoppas på att kunna ge er fördelarna från rödljusterapi för ett rimligt pris. Våra lampor har både rött och infrarött ljus med våglängderna 660 och 880 Nm. Dessa våglängder är de som vi funnit verkar ha störst effekt i de studier vi läst igenom under vårt arbete.Kolla in vår shop för att handla en panel eller lampa

Källor:

1.https://www.menshealth.com/health/a19539973/i-put-a-giant-red-light-on-my-balls-to-triple-my-testosterone-levels/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996814/

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3926176/

4.https://www.researchgate.net/publication/327490751_Effect_of_red_light_and_near_infrared_laser_on_the_generation_of_reactive_oxygen_species_in_primary_dermal_fibroblasts

5. https://www.alliedacademies.org/articles/the-effects-of-low-level-laser-therapy-lllt-on-the-testis-in-elevatingserum-testosterone-level-in-rats.pdf

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5992952/

7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4751092/

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28580093

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25122099

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28328705

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17295156

12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534372/

BHC loves Pine pollen !

Image result for pine pollen history

Pine pollen is an amazing herb which has been used in Chinese medicine for around 1500 years. The pollen from pine holds a lot of nutrients and could be consider a natural multivitamin. But right now, pine pollen is most famous for its testosterone boosting benefits. When taken in powder form you get a lot of the vitamin and antioxidants but to really get the benefits from the Phyto -androgens you need an alcohol extract. This is because of that the androgens have low water solubility and that they must bypass the digestion system. With an alcohol extract taken directly under the tongue you will get instant absorption into the bloodstream via the many thin capillaries and blood vessels there. To get maximum benefits from pine pollen I use both powder and tincture. This gives me a both a vitamin and a hormonal boost.By taking pine pollen you get many nutritious compounds such as :

 • Natural testosterone booster contains Androstenedione, Dehydroepiandrosterone (DHEA) and Testosterone
 • 18 amino acids and 15 vitamins and 30 minerals
 • Superoxide Dismutase (SOD), MSM, Alpha-Linolenic Acid,Reservatrol
 • Contains Glutathione transferase

Do we need to increase our testosterone?

I would say yes. The way we are living today has not been nice on male and female testosterone levels and all over the world we see a rapid decline. This has to do with all artificial chemicals that we are exposed to through food, healthcare products, plastics, detergents and mold toxins (I recommend reding the book estrogeneration). This estrogen mimicking compounds destroy our performance make us fat , kills our libido and decrease fertility.

When we think about testosterone, we generally think of men, but women also need testosterone to function and the problem of estrogen dominance in females is quite common.

Because of this problem we at BHC will be focusing a lot on how to optimize hormones in a safe and legal way.

 We make a spagyric tincture to be able to bypass digestion and to give a better absorption of the Phyto-androgens. The spagyric extraction also brings the minerals back to the extract and increase bio-availability.

Our extract will balance the testosterone to estrogen ratio which could lead to benefits such as:

Support Lean Muscle Growth

Increase Sex-Drive, Libido, and Performance

Boost Overall Vitality

Boost Testosterone and Optimize Hormones Naturally

Boost the Immune System

Recover Quicker from Intense Exercise

The spagyric tincture is really something special and is extracted during vacuum to lower the boiling point and in that way protect as many of the precious and nutrious compounds in the tincture.

Studies on Pine pollen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3345248/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0033-1352118
https://www.rawforestfoods.com/research-on-therapeutic-effect-of-pine-pollen-on-bph/
https://www.rawforestfoods.com/research-into-the-oxidation-resistance-of-pine-pollen/
https://www.rawforestfoods.com/anti-fatigue-function-of-pine-pollen/
https://www.rawforestfoods.com/research-into-the-anti-aging-effects-of-pine-pollen/

Hacka din sömn med blåljusblockerande glasögon

Blåljus glasögon

Hacka din sömn med blåljusglasögon. För mycket blått ljus har visat sig kunna rubba din sömnrytm och även vara skadligt för din hälsa.Denna skada sker primärt genom rubbningar av den biologiska klockan (1) men det blåljusets höga energiintensitet har även visats som potentiellt skadligt för ögat och dess funktion(2).För att motverka effekterna av blått ljus från skärmar har vi på  Biohackning Collective utvecklat våra egna glasögon som blockerar upp till 96% av det blåa spektrumet.

Är blått ljus farligt eller varför skall jag blockera detta ljus?

Blått ljus är absolut inte farligt och kan dessutom vara nyttigt och uppgigande för oss .Men här handlar det mycket om rätt tid på dygnet och om att hitta en balans som funkar med den naturliga ljus cykeln. Att exponera sig för blått ljus på morgonen eller under förmiddagen är något som naturligt signalerar vakenhet. Men att sitta framför skärmar i inomhusmiljö med lysrör ger oss alldeles för stor exponering av det blåa spektret. Denna stora mängd blått ljus kan orsaka ögontrötthet som i längden kan leda till för tidigt åldrande av ögat sk åldersrelaterad nedbrytning av gulafläcken (3). När du på eftermiddag eller kväll dessutom sitter framför skärmen så kommer du lura hjärnan  att tro att det är fortfarande dag . Detta kan leda till minskad melatoninproduktion som i sin tur kan leda till problem med insomning eller till reducerad sömnkvalitet.

Lösningen på detta är antingen att reducera skärmtid inför sänggående eller att välja att försöka filtrera ut det blåa spektrumet ur ljuset . Genom att bära blåljusglasögon från Biohacking  Collective så kan du vara säker på att du inte exponeras av för mycket skadligt blått ljus. Vi rekommenderar att använda den modellen med orangea linser ca 3-4 timmar innan   sänggående för att optimera din sömn. Detta kommer självklart inte lösa alla dina problem om du har insomnia men kan vara ett steg på vägen.

Vad är blått ljus?

Solens ljus innehåller blått, rött , gult , grön och orangea ljusstrålar.Dessa förger blandas till flera nyanser  beroende på våglängdernas energi.Där synligt ljus (700nm-380nm) går från rött  till blått. Rött ljus är det som innehåller minst energi och blått är det mest energiintesiva inom det synliga spektrumet. Blått ljus (380-500nm) är alltså väldigt energiintesivt.

Denna energiintensivitet leder till att det krävs mer energi för ögonen att bearbeta det blåa ljuset.

Det har i flertal studier visat sig att denna ljusa intensitet kan leda till ögonproblem (5). Dessa ögonproblem kan tillslut leda till försnabbande åldersnedbrytning av gula fläcken.

Blått ljus och sömn.

Vår sömn och utsöndringen av sömnhormonet melatonin styrs av vår naturligt inbyggda klocka s.k. den cirkadiskarytmen (4). Melatoninproduktionen regleras av tallkottkörteln som in sin tur styrs av kroppens cirkadiskarytm. När vi utsätter oss för blått ljus på kvällen så kommer detta hämma vår produktionen av detta viktiga sömnhormon. Vilket i sin tur leder till sämre sömnkvalitet. Men det finns även andra effekter av en lägre melatoninproduktion då melatonin i sin tur bryts ner till andra viktiga ämnen som kam agera som antioxidanter (6).

 (1)Hatori, M., Gronfier, C., Van Gelder, R. N., Bernstein, P. S., Carreras, J., Panda, S., Marks, F., Sliney, D., Hunt, C. E., Hirota, T., Furukawa, T., … Tsubota, K. (2017). Global rise of potential health hazards caused by blue light-induced circadian disruption in modern aging societies. NPJ aging and mechanisms of disease, 3, 9. doi:10.1038/s41514-017-0010-2

(2)Tosini, G., Ferguson, I., & Tsubota, K. (2016). Effects of blue light on the circadian system and eye physiology. Molecular vision, 22, 61-72.

(3) Z.-C. ZhaoY. ZhouG. TanJ. Li.  Research progress about the effect and prevention of blue light on eyes December 2018

(4)Figueiro, M. G., & Rea, M. S. (2010). The effects of red and blue lights on circadian variations in cortisol, alpha amylase, and melatonin. International journal of endocrinology, 2010, 829351.

(5) https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side

(6) Anna-Rebekka Ressmeyer, Juan C. Mayo, Veronika Zelosko, Rosa M. Sáinz, Dun-Xian Tan, Burkhard Poeggeler, Isaac Antolín, Beata K. Zsizsik, Russel J. Reiter & Rüdiger Hardeland (2003) Antioxidant properties of the melatonin metabolite N1-acetyl-5-methoxykynuramine (AMK): scavenging of free radicals and prevention of protein destruction, Redox Report, 8:4, 205-213, DOI: 10.1179/135100003225002709

The carnivore diet gave me scurvy and diabetes!


Since 2008 I have eaten LCHF or ketogenic and combined it with fasting. This diet has really helped me overcome many of my health problems. In 2017 I started to hear and read a lot about people who where on a so called “carnivore diet” which is a diet that only consists of meat and animal products.
At first, I was very skeptical, as this goes against most of the things I learned recently about diet and health. But I recognized skepticism from the first time I heard of low carbohydrate diet. Not eating more than 5% of carbohydrates and pushing 80% of the calories from fat then felt like madness.
I decided in early 2018 to test the carnivore diet. I thought that the transition would be relatively thin free from keto to carnivore as I was already quite high on protein and fat intake.
What I noticed at first was that I felt very tired after eating, it was almost like I started eating carbohydrates again. My cravings for sweets initially increased and I had to be really disciplined to not follow my cravings for sweets. Perhaps not so strange as the large amounts of protein probably stimulate more gluconeogensis and also that the increased amount of protein releases more insulin per se.


In the beginning, my stomach did not feel good about this change either. I suppose that the bacteria that normally used to make vegetable fibers break down began to die and that there is an adaptation in the intestinal flora to optimize it against breaking down protein. This is perhaps something that could be hacked by the use of digestive enzymes.
During the first few weeks, I also noticed an increased pulse during my sleep, which I measure with my oura ring.
However, these problems were a transitional phase, and after a couple of weeks and a with little adjustments to my food schedule, both stomach sleep and energy levels were on top.
I felt that I got more strength in the gym and also noticed that small inflammations that I received from the training started to disappear. The biggest change, however, occurred with my stomach from having been chaos before keto. To be later periodically really good during my keto / paleo / fasting protocol to become perfect. No feeling of bloating at all.
But of course I missed my vegetables so even though I got good results, I decided to phase in some vegetables again. To start eating fiber again after 2 months but is perhaps not the best experience and I recommend starting carefully. Maybe phasing in with leafy vegetables and other things you know you tolerate well.
However, I felt that there was something with a carnivore diet that was really good for my health. My stomach had improved my sleep had also improved over time and above all I noticed that it was much easier to build muscle.
So after 2 months with keto I decided to go back to carnivore for a longer experiment.I set the time for a diet of meat, butter egg for at least 6 months. Then to start measuring my blood values and see what impact a carnivorous lifestyle had on my health .
A certain concern for a high protein diet and mTor was something that worried me a bit so I decided to stick to a protocol where I implement a daily fast of 12-18 hours and also some longer fast once per month. What is now mTor? You may be wondering. To make it very simple
so one can say that mTor controls the growth and production of proteins in the body and to stimulate this continuously by eating a lot of protein can increase the risk of getting cancer. By implementing fasting, there will be periods during the day when mTor is lower and this should be able to reduce the risk of cancer somewhat. And let the body cleans out debris by a process called autophagy. If one simplifies the concept then one could say that mTor and autophagy have an inverted relationship ie when one is high, the other is low and vice versa.


Other concerns about a diet without carbohydrates. Of course, it is possible to increase the risk of various vitamin deficiencies. The body cannot make vitamin C. One has heard stories of daggers who get scurvy because of a diet with little vitamin C.
But when I started to read about this, I quickly realized that this only applies if you consume carbohydrates. The glucose molecule apparently competes out of the vitamin C molecule and when eliminating carbohydrates from the diet, the need falls sharply.


So how does one day look and what do I really eat?
I currently eat about 2 meals a day and my first meal is about 12-13 o’clock. Then I eat dinner as early as possible because I noticed that it is better for my sleep to be optimal the last meal should be between 16-18. I eat about 70-80% fat and the rest is protein. I only buy grass grazed meat and game and only run organic butter / ghee and eggs. I would guess that the amount of meat on average is 750g a day.
How do I feel?
I have now, at the time of writing, followed a strict carnivore diet since August and feel very good. I have had difficulty building muscle on a ketogenic diet and had become very slim. During this year I have gained 8-10kg and became much stronger without putting on unnecessary fat. I no longer have any small inflammations from the exercise and I feel awake and alert during the daytime.
What are the disadvantages?
Most of the disadvantages have to do with the social, since people have a tendency to question my lifestyle from an ecological perspective which is a long discussion which I will not go into here. The other disadvantages are of course that there are not many long-term studies on what happens to the body on the carnivore diet. But what you notice is that for more and more people, it is an excellent tool to rid oneself of self from many different autoimmune diseases and I hear daily stories about people who fix themselves.
So what does the lab say?
My first lab results look at inflammation markers, liver, kidneys and blood counts. Most of the values are still within the ref values and I am categorized as fully healthy. It is also difficult to define what are good reference values since all ranges are based on values from people who eat a standard diet. When it comes to my CRP values, which is a marker for inflammation, they have dropped a lot, but I do not know how good the first measurement was when it says only less than 5 in results.

Parameter before after (1)
P-glukos   5.7 (mmol/L) 6,0 mmol/L
HbA1c 30 (mmol/mol) 34 (mmol/mol)
B-SR 4.9 ( (10)/L) 2 (mm/h)
B-LPK 4.7(10(9)/L) 4,3(10(9)/L)
B-TTPK 275 (10(9)/L) 256 (10(9)/L)
B-Hb 144 150
B-EPK 4.9 10(12)/L 5,2 10(12)/L
Erc-MCV 88 (fL) 90 (fL)
Erc-MCH   29.2 (Pg) 29 (Pg)
Erc-MCHC 322 (g/L)
Neutrofiler   1,9(x10*9/L)
Lymfocyter 1,9 (x10*9/L)
Monocyter 0,3(x10*9/L)
Eosinofila 0,1(x10*9/L)
Basofilia 0(x10*9/L)
S-protein 62 (g/L)
S-crp <5  (mg/L ) <1  (mg/L)
S-natrium 142 (mmol/L) 142 (mmol/L)
S-kalium 3.8 (mmol/L) 4,3 (mmol/L)
S-Bilirubin 6,4 (µmol/L)
S-ALP 0,92 (µkat/L)
S-ASAT 0.53 (µkat/L) 0,32 (µkat/L)
S-ALAT 0.66 (µkat/L) 0,38 (µkat/L)
S-Kreatinin 103 (µmol/L) 89  (µmol/L)The only thing that is slightly different is that my fasted blood sugar has gone up while my long-term sugar even though it has risen slightly has is still low. This is absolutely not worrying and can be accredited to the so-called dawn phenomenon which is also common in the keto world. For a period of 8 weeks I will take 4-5 blood tests with the same markers to ensure good accuracy of the results. Then follow up with a more advanced analysis where blood fats, vitamins and hormones are checked. Please feel free to comment and comment on whether you notice anything of interest. But a first conclusion is that the diet’s effect on blood values is not huge after about a year.


Great tips if you are looking to test carnivore diet:
Test a good app like this where there is also the possibility to put in important blood values:
http://mycarnivorecoach.com/tag/carnivore-diet-app/
or just write to us here at biohackingcoloective.com and we will help you get started!

Carnivore diet gav mig skörbjugg och diabetes!

Jag har sedan 2008 från och till ätit LCHF eller ketokost och kombinerat den med fasta. Denna kost har verkligen hjälpt mig med att övervinna många av mina hälsoproblem. Under 2017 så började jag höra och läsa mycket om folk som åt ngt som kallas ”carnivore diet” vilket är en kost som bara består av kött och animaliska produkter.

Till en början var jag väldigt skeptiskt, då detta går emot det mesta jag lärt mig den senaste tiden om kost och hälsa. Men jag kände igen skepticismen från den första gången jag hörde talas om låg kolhydratkost. Att inte äta mer än 5% kolhydrater och att trycka i sig 80% av kalorierna från fett kändes då som galenskap.

Jag bestämde mig i början av 2018 att testa carnivore diet. Jag tänkte att övergången skulle vara relativt smärt fri från keto till carnivore då jag redan låg hyfsat högt på protein och fettintaget.

Det jag märkte till en början var att jag kände mig mycket tröttare efter måltid, det var nästan som att jag börjat äta kolhydrater igen. Mitt sötsug ökade till en början och jag fick vara riktigt disciplinerad för att klara mig från att inte äta skräp. Kanske inte så konstigt då de stora mängderna protein antagligen stimulerar mer gluconeogensis och även att den ökade mängden protein frisätter mer insulin i sig.

Min mage mådde till en början inte heller bra av denna omställning. Jag antar att de bakterier som normalt brukade få grönsaks fibrer att bryta ner började dö samt att det sker en anpassning i tarmfloran för att optimera den mot att bryta ner protein. Detta är kanske något som kunde underlättas med matsmältningsenzymer.

Under de första veckorna märkte jag även en ökad puls under min sömn som jag mäter med min oura ring.

Dessa problem var dock en övergångsfas och efter ett par veckor och lite skruvande på mina mattider så var både mage sömn och energinivåer på topp.

Jag kände att jag fick mer styrka i gymmet och märkte även att små inflammationer som jag fått från träningen tidigare började försvinna. Den största förändringen skedde dock med min mage från att ha varit kaos innan keto . För att senare periodvis vara riktigt bra under mitt keto/paleo/faste protokoll till att bli perfekt. Ingen känsla av uppblåsthet över huvud taget.

Men jag saknade såklart grönsaker så trots att jag fick bra resultat så bestämde jag mig för att fasa in lite grönsaker igen. Att börja äta fibrer igen efter 2 månader utan är kanske inte den bästa upplevelsen och jag rekommenderar att börja försiktigt. Kanske med att fasa in med bladgrönsaker och annat som du vet att du tolererar bra.

Dock så kände jag att det fanns något med carnivore diet som var riktigt bra för min hälsa. Min mage hade blivit förbättrad min sömn hade också blivit bättre med tiden och framförallt jag märkte att det var mycket lättare att bygga muskler.

Så efter 2 månader med keto så bestämde jag mig för att ge mig på ett längre experiment att ät en bart kött, smör ägg i minst 6 månader .För att sedan börja mäta mina blodvärden och se vilken inverkan en helt  animalisk  kost hade på min hälsa.

En viss oro för en hög protein kost och mTor var något som oroade mig lite så jag bestämde mig för att hålla mig till ett protokoll där jag implementerar en daglig fasta 12-18 timmar och även någon längre fasta ca en ggn per månad vad är nu mTor kanske du undrar. För att göra det väldigt simpelt så kan man säga att mTor styr tillväxt och tillverkande av proteiner i kroppen och att stimulera detta kontinuerligt genom att äta mycket protein kan öka risken för att få cancer. Genom att implementera fasta så kommer det finnas perioder under dagen då mTor är lägre och detta borde kunna minska risken något.Fasta under perioder stimulerar en annan process i kropp en kallad autofagi som ser till att cellerna går in i underhållsläge , dvs återvinner gamla proteiner och rensar ut skräp. Om man förenklar konceptet så skulle man kunna säga att mTor och autofagi har ett inverterat förhållande dvs när den ena är hög är den andra låg och vice versa.

Andra orosmoment på en kost utan kolhydrater. Är såklart att man ökar risken för olika vitaminbrister. Kroppen kan ju inte tillverka C-vitamin. Man har ju hört historier om dolk som får skörbjugg på grund av en kost med lite vitamin C.

Men när jag började läsa på om detta så förstod jag ganska snabbt att detta enbart gäller om man konsumerar kolhydrater. Glukosmolekylen konkurrerar tydligen ut c-vitamin molekylen och när man eliminerar kolhydrater från kosten så sjunker behovet kraftigt.

Så hur ser en dag ut och vad äter jag egentligen?

Jag äter just nu ca 2 mål mat om dagen och mitt första mål är ca 12-13. Sen äter jag middag så tidigt som möjligt för att jag märkt att det är bättre för min sömn optimalt är mellan 16-18. Jag äter ca 70-80% fett och resten är protein. Jag handlar bara gräs betat kött och vilt och kör bara ekologiskt smör/ghee och ägg. Jag skulle gissa att mängden kött i snitt är 750g om dagen.

Hur mår jag?

Jag har nu i skrivande stund följt en strikt carnivore diet sedan augusti och mår väldigt bra. Jag har haft svårt att bygga muskler på en ketogenkost och hade blivit väldigt smal. Jag har under året lagt på mig ca 8-10kg och blivit mycket starkare utan att lägga på mig onödigt fett. Jag har inte längre några små inflammationer från träningen och jag är pigg  och alert under dagtid.

Vad är då nackdelarna?

De flesta nackdelarna har med det sociala att göra , då folk har en tendens att ifrågasätta min livsstil ur ett ekolgiskt perspektiv som är en lång diskussion vilken jag ej kommer gå in på här. De andra nackdelarna är såklart att det inte finns många långsiktiga studier på vad som händer med kroppen på carnivore diet. Men det man märker är att det för fler och fler personer är ett utmärkt verktyg för att hela sig själv från många olika autoimmuna sjukdomar och jag hör dagligen historier om personer som fixar sig själva.

Så vad säger labb resultaten?

Mina första labb resultat tittar på inflammations markörer, lever,njur och blodvärden. Det mesta av värdena ligger fortfarande inom ref värdena och jag är kategoriserad som fullt frisk. Det är även svårt att definiera vad som är bra referensvärden då alla intervall bygger på värden från personer som äter en standardkost. När det gäller mina CRP värden som är en markör för inflammation så har de sjunkit mycket men dock vet jag ej hur bra det första mätningen var då det bara står mindre än 5 i resultat.

Parameter Värde före Värde efter (1)
P-glukos   5.7 (mmol/L) 6,0 mmol/L
HbA1c 30 (mmol/mol) 34 (mmol/mol)
B-SR 4.9 ( (10)/L) 2 (mm/h)
B-LPK 4.7(10(9)/L) 4,3(10(9)/L)
B-TTPK 275 (10(9)/L) 256 (10(9)/L)
B-Hb 144 150
B-EPK 4.9 10(12)/L 5,2 10(12)/L
Erc-MCV 88 (fL) 90 (fL)
Erc-MCH   29.2 (Pg) 29 (Pg)
Erc-MCHC 322
Neutrofiler   1,9(x10*9/L)
Lymfocyter 1,9 (x10*9/L)
Monocyter 0,3(x10*9/L)
Eosinofila 0,1(x10*9/L)
Basofilia 0(x10*9/L)
S-protein 62 (g/L)
S-crp <5  (mg/L ) <1  (mg/L)
S-natrium 142 (mmol/L) 142 (mmol/L)
S-kalium 3.8 (mmol/L) 4,3 (mmol/L)
S-Bilirubin 6,4 (µmol/L)
S-ALP 0,92 (µkat/L)
S-ASAT 0.53 (µkat/L) 0,32 (µkat/L)
S-ALAT 0.66 (µkat/L) 0,38 (µkat/L)
S-Kreatinin 103 (µmol/L) 89  (µmol/L)

Det enda som är något avvikande är att mitt fastesocker har gått upp medans mitt långtidssocker även om det gått upp något fortfarande är ligger lågt . Detta är absolut inget oroväckande och kan ackrediteras till det så kallade grynings fenomenet som även är vanligt i ketovärlden. Jag kommer under en period på 8 veckor ta 4-5 blodtester med samma markörer för att säkerställa god noggrannhet på resultaten . För att sedan följa upp med en mer avancerad analys där blodfetter, vitaminer samt hormoner kollas. Gå gärna in och kommentera om ni lägger märke till något av intresse. Men en första slutsats är att dietens effekt på blodvärdena inte är jättestor efter ca ett år.

Bra tips om du är sugen på att testa carnivore diet:

Testa en bra app som denna där det även finns möjlighet att stoppa in viktiga blodvärden:

http://mycarnivorecoach.com/tag/carnivore-diet-app/

eller skriv till oss på biohackingcollective så kan vi hjälpa dig att komma igång !

How to make your bedroom in to a perfect sleep sanctuary!(Hur man gör sitt sovrum till den ultimata sömnfristaden !)


We almost spend a third of our lives in bed or at least we should. Getting a good night sleep is one of the most important things in life. Good sleep doesn’t only make you perform better during the day but its also makes you healthier, leaner and if you have continuous good sleep it could actually increase your life span. So sleep is usually done in the same room every night this gives you big room to optimize this environment I will down below show my favorite bedroom hacks.


1. Get an air freshener or find plants that could improve the air quality of your bed room this of course becomes extra important if you live in a city like I do.This is the one that i prefer Air Oasis 1000G3 Filterless UV & Cold Plasma Ionization Purifier Reduces Allergens, Mold, Odors, Germs, Smoke


2. Pitch black room is the way to go. Even a small amount of light from electrical equipment or from street lights have been shown to disturb your sleep.


3. Sound is also an important factor try to use ear plugs if you can if not you could use a white noise generator which effectively will cancel out most of other noises


4. Remove as much of electrical equipment as possible from your sleeping area. Emf:s from your phone or dirty electricity from electronic devices are actually shown to be able to affect your sleep in a bad way.

5. I shut of my Wi-Fi at night and keep my cell phone in another room. If you use your cell phone as an alarm clock, buy a real old school alarm clock.I also use this Faraday cage for my router WiFi Router Guard – Blocks EMF Exposure

6. Find a real good bed made in natural materials and try to see that your bed is not treated with flame retardants. Also buy high quality sheets I use sheets of bamboo fiber or organic cotton.

7. Grounded sleep. Sleeping on grounded sheets will give you constant access to free electrons from the earth, the free electrons act as antioxidants and can help you lower inflammation and mitigate some of the risks from emf.This sheets i recommend but i dont recommend to connect them to electrical ground , i use water pipes as grounding point. Earthing Sheet Fitted Twin Size with Grounding Connection Cord, 400TC Conductive Mat with Pure Silver Thread for Better Sleep, Natural Wellness and Healthy Earth Energy, Natural Beige

8. If you have a TV in the bed room remove it. Watching TV and sleeping is not a good combo. The light from the screen and the program on it will keep your brain active when you should be focusing on winding down.

9. Temperature is also an important factor. By keeping your bed room slightly colder than the rest. The body’s coldest temperature is achieved during sleep if the room is to hot this will be disturbed and sleep quality will go down.If you suffer from high temperature in your bed room check this out ChiliPad Cube 2.0 – Single and Dual Zones – Cooling and Heating Mattress Pad – Individual Temperature Control, Great Sleep Enhancement, Wireless Remote Integration (Single (75″ L x 30″ W))

10. Use of essential oils, I regularly use lavender oil which has been shown to have a calming effect on the mind. Go for an organic brand put drops on pillow or use some type of diffuser for essential oils.i use this diffuser Dr. Mercola Ultrasonic Essential Oil Diffuser 120V

Hur man gör sitt sovrum till en perfekt sömnfristad!

Vi spenderar nästan en tredjedel av våra liv i sängen eller åtminstone så borde vi det. Att få en god natts sömn är en av de viktigaste sakerna i livet. Bra sömn gör inte bara dig bättre under dagen men det gör dig också friskare, smalare och om du har kontinuerlig god sömn kan det öka din livslängd. Så sömn görs vanligtvis i samma rum varje kväll, vilket ger dig stort utrymme för att optimera denna miljö. Jag kommer nedanför att visa mina bästa sovrums hacks.

 1. Skaffa en luftrenare eller hitta växter som kan förbättra luftkvaliteten på ditt sovrum det här blir givetvis extra viktigt om du bor i en stad som jag gör.Detta är den bästa jag vet Air Oasis 1000G3 Filterless UV & Cold Plasma Ionization Purifier Reduces Allergens, Mold, Odors, Germs, Smoke
 2. Ett kolsvart rum är målet, även en liten mängd ljus från elektrisk utrustning eller från gatubelysning har visat sig störa din sömn
 3. Ljud är också en viktig faktor att försöka använda öronproppar om du kan om du inte kan använda en vit brusgenerator som effektivt kommer att hjälpa till att dämpa de flesta oönskade ljuden.
 4. Ta bort så mycket elektriska prylar som möjligt från ditt sovrum. Elektromagnetisk högfrekvent strålning (EMF)från din telefon eller smutsig el från elektroniska enheter visas faktiskt för att kunna påverka din sömn på ett dåligt sätt.
 5. Jag stänger av min Wi-Fi på natten och förvarar min mobiltelefon i ett annat rum under natten. Om du använder din mobiltelefon som väckarklocka, köp en riktig gammal väckarklocka av den gamla skolan.Jag använder även en en farraday bur runt min router för att sänka den farliga strålningen.WiFi Router Guard – Blocks EMF Exposure
 6. Hitta en riktigt bra säng gjord i naturmaterial och försök att se till att din säng inte behandlas med flamskyddsmedel. Köp även högkvalitativa lakan, jag använder lakan av bambufiber eller ekologisk bomull.
 7. Jordad sömn. Sova på jordade lakan ger dig kontinuerlig tillgång till fria elektroner från jorden, de fria elektronerna fungerar som antioxidanter och kan hjälpa dig att sänka inflammation och kan även mildra några av riskerna från EMF.Men se till at att jorda via vatten rör eller direkt jord inte via elsystemet.Earthing Sheet Fitted Twin Size with Grounding Connection Cord, 400TC Conductive Mat with Pure Silver Thread for Better Sleep, Natural Wellness and Healthy Earth Energy, Natural Beige
 8. Om du har en tv i sovrummet ta bort den. Titta på TV och sova är inte en bra kombination. Ljuset från skärmen och programmet på det kommer att hålla din hjärna aktiv när du ska fokusera på nedvarvning.
 9. Temperaturen är också en viktig faktor. Genom att hålla ditt sovrum lite kallare än resten av din bostad så kommer antagligen du sova bättre. Kroppens kallaste temperatur uppnås under sömnen om rummet är varmt det kommer att störas och sömnkvaliteten kommer att gå ner. Om du har det för varmt i sovrummet så rekomenderar jag att du kollar på ChiliPad Cube 2.0 – Single and Dual Zones – Cooling and Heating Mattress Pad – Individual Temperature Control, Great Sleep Enhancement, Wireless Remote Integration (Single (75″ L x 30″ W))
 10. Användning av eteriska oljor, jag använder regelbundet lavendelolja som har visat sig ha en lugnande effekt på sinnet. Hitta ett ekologiskt märke och använd genom att droppa på kudden eller använd någon typ av diffuser för eteriska oljor.Jag använder denna Dr. Mercola Ultrasonic Essential Oil Diffuser 120V

Unnatural light and its health effects. (Swedish version below text)

 

We spend more and more time under unnatural light and at the same time we reduce the time we are outdoors. Unnatural light is defined in this article as light from LED illumination from screens or fluorescent lights from low energy lamps and fluorescent light tubes and focusing on the blue spectrum in the wavelength of approximately 400-500 nm.

However, overexposure to unnatural light is something that can lead to health problems, but few people are aware of this. This article aims to deduce to research focusing on these health issues and the article will also try to provide tips on how to safeguard yourself best from these light sources.

The Circadian Rhythm

In order to understand the dangers of unnatural light and the importance of the natural light as part of our built-in biological clock, the circadian rhythm must be mentioned.The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017 went to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discoveries of molecular mechanisms that govern the circadian rhythm. So what does the circadian rhythm mean and how are we affected? All of our cells in the body control this 24 hour system that initiates the various biological processes at the right time. Secretion  of hormones is something that follows this 24 hour cycle. In this 24 hour cycle, the sun plays an important role. The sun will change in color spectrum during the day and give our body signals of what’s going to happen.

Before we wake up, we will secret cortisol vi our adrenals to wake us up. Cortisol is often something that is associated with stress and has a slightly negative sound but cortisol is vital for giving us mental drive and energy. In the morning  the sun emits a slightly redder spectrum. Red light is known to have several health benefits and helps us to gain energy and  heal the body.

During the day, the light spectrum shifts towards a bluer tone that signals the alertness in our body, and then fall back into a reddish spectrum that gives us a signal that it is time for rest. The sleeping hormone melatonin is also controlled by this rhythm in the morning when our cortisol levels increase melatonin levels will decrease and in the evening, our production of melatonin is increased again.

Blue light and disturbed circadian rhythm.

Melatonin secretion begins in the evening when the body feels it’s  time for rest. But what happens if the rhythm is messed up? Blue light signals  alertness and it has been found in a number of studies that the blue light can change our biological clock. In case of excessive exposure of blue light and lack of natural light, our natural rhythm will be disturbed. When this rhythm is broken, melatonin production decreases and our sleep can be disturbed. Being awake longer will also increase cortisol secretion which can lead to other problems such as obesity and lower levels of testosterone and growth hormone.

Poor or disturbed sleep will short-term lead to adverse effects on mood and cognitive ability. Long-term effects of poor sleep can lead to increased risk of diabetes, cardiovascular disease and mental health problems.

Blue light and eye problems

Excessive exposure to blue light has also been shown to be harmful to the eyes. The short wavelength of the blue light is very energy-intensive for the eyes. Some studies have shown that the blue light causes damage to the retina and the macula. There are even doctors talking about a generation of macular degeneration due to excessive screen exposure. Worth adding are our children’s eyes are even more sensitive to blue light.

My solutions

• Be sure to get more natural light to restore the natural rythm. Be sure to go out when it is sunny. I usually try to catch some morning sun if possible.

• Reduce screen and TV time. Get fixed routines about how much screen time you allow yourself.

• Block blue light with glasses and screen filters. Blue blocking glasses are something I use every day especially in the afternoon. There are many apps that can help reduce the blue light from mobile phone or computer. I use F.lux on my computer and always have the mobile in night-shift mode

• Replace low energy, LED and fluorescent lamps in the home I use standard bulbs or halogen lamps .i use a bulb that blocks blue light in my bedroom.

• Use candles or red lights to balance the blue light. I use red light and infrared light daily. Lighting candles in the evening when watching TV is also a great way to balance the blue light

• Take a clean lab tested omega 3 source our eyes contains  loads of DHA fatty acids.

•Use Supplements  that contain Lutein and Zeaxanthin

 

Onaturligt ljus och dess Hälsoeffekter

 

Vi spenderar mer och mer tid under onaturligt ljus och samtidigt så minskar vi den tid som vi är utomhus. Onaturligt ljus definieras i denna artikel som ljus från LED belysning från skärmar eller fluorescerande ljus från lågenergilampor och lysrör med fokus på det blåa spektrumet som ligger i våglängden 380-500nm. Att överexponering av onaturligt ljus är något som kan leda till hälsoproblem är det dock få som känner till. Denna artikel har avsikten att härleda till forskning som fokuserar på dessa hälsoproblem och artikeln kommer även försöka ge tips för hur man kan skydda sig bäst från dessa ljusa källor.

Cirkadiska Rytmen

 

För att förstå farorna med onaturligt ljus och vikten av det naturliga ljuset som en del av vår inbyggda biologiska klocka så måste den cirkadiska rytmen nämnas. Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2017 gick till Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr den cirkadiska rytmen.Så vad innebär den cirkadiska rytmen och hur påverkas vi av den? Alla våra celler i kroppen styrs av detta 24 timmars system som sätter igång de olika biologiska processerna vid rätt tidpunkt. Utsöndring av hormoner är något som följer denna 24 timmars cykel. I denna 24 timmars cykel så spelar solen en viktig roll solen kommer skifta i färgspektrum under dagen och ge vår kropp signaler om vad som skall hända. Innan vi vaknar så utsöndras kortisol för att väcka oss. Kortisol är ofta något som förknippas med stress och har en något negativ klang men kortisol är livsnödvändigt för att ge oss drivkraft och energi .På morgonen ger solen oss ett något rödare spektrum. Rött ljus är känt för att ha flera hälsofördelar och hjälper oss att få energi och hela kroppen. Under dagen skiftar ljusspektrumet mot en blåare ton som signalerar vakenhet i vår kropp för att sedan under kvällen falla tillbaka till ett rödare spektrum som ger oss signal att det är dags för vila. Sömn hormonet melatonin styrs även av denna rytm på morgonen när våra kortisol nivåer går upp så minskar melatonin nivåerna och på kvällen kommer vår produktion av melatonin öka.

 

Blått ljus och rubbad dygnsrytm.

Melatonin utsöndring börjar på kvällen när kroppen känner att det är dags för vila. Men vad händer om rytmen är rubbad? Blått ljus signalerar vakenhet och det har visat sig i ett flertal studier att det blåa ljuset kan ändra vår biologiska klocka. Vid överdriven exponering av blått ljus samt brist på naturligt ljus kommer vår naturliga rytm rubbas. När denna rytm rubbas minskar melatoninproduktionen och vår sömn kan bli störd. Att vara vaken längre kommer även att ge mer kortisolutsöndring vilket kan leda till andra problem som övervikt och lägre nivåer av testosteron och tillväxthormon. Dålig eller rubbad sömn kommer kortsiktigt leda till negativa effekter på humör och kognitiv förmåga. långsiktiga effekter av dålig sömn kan leda till ökad risk för diabetes, hjärt och kärlsjukdomar samt psykiska problem.

Blått ljus och ögonproblem

Överdriven exponering för blått ljus har även visats kunna vara skadligt för ögonen. Den korta våglängden på det blåa ljust är mycket energikrävande för ögonen. Vissa studier har visat att det blåljuset ger skador på näthinnan och gula fläcken. Det finns tom läkare som pratar om en generation som kommer få förstörda ögon pga. av överdriven skärmexponering. Värt att tillägga är våra barns ögon är ännu mer känsliga för blått ljus.

 

 

Mina lösningar

 • Se till att få mer naturligt ljus för att återställa den naturliga rytmen. Passa på att gå ut när det är soligt. Jag brukar försöka fånga lite morgonsol om möjligt.

 

 • Reducera skärm och TV tid. Skaffa fasta rutiner kring hur mycket skärmtid du tillåter dig själv.

 

 • Blockera blått ljus med glasögon och skärmfilter. Blåljus glasögon är något som jag använder varje dag särskilt på eftermiddagen. Det finns många appar som kan hjälpa till att reducera det blåljuset från mobiltelefon eller dator. Jag använder F.lux på datorn och har alltid mobilen i nightshift mode

 

 • Byt ut lågenergi, led och lysrör i hemmet.Jag använder vanliga glödlampor eller halogenlampor samt en glödlampa som blockerar blått ljus i mitt sovrum.

 

 • Använd levande ljus eller rött ljus för att balansera ut det blåa ljuset. Jag använder rött ljus och infrarött ljus dagligen. Att tända levande ljus på kvällen när du kollar på tv är även ett bra sätt att balansera ut det blåa ljuset

 

 • Ta en ren labbtestad omega 3 källa ögonen består till stor del av DHA

 

 • Supplementera med tillskott som innehåller Lutein och Zeaxanthin

Osteostrong the ultimate hack for your bones!

In Sweden and the Scandinavian countries osteoporosis is a very common issue. In fact, Sweden has the highest numbers of bone fractures caused by osteoporosis in the world (Bjärenäs, 2018). In Sweden the milk lobby has for many years promoted the slogan “milk gives stronger bones”. However, this is an oversimplified version of the truth and the reasons for the high numbers of osteoporosis are many. Calcium has an important role in bone health, but Calcium alone doesn’t build strong bones. The lack of sunlight makes vitamin D deficiency a common problem in Sweden. Vitamin D which really is not a vitamin, but a steroidal hormone plays a crucial role in in intestinal calcium absorption. If there is a deficiency of vitamin D in the bloodstream the uptake of calcium is reduced, and the body starts taking calcium from the skeletal tissue.

Continue reading Osteostrong the ultimate hack for your bones!

Honest review of the new OURA ring

 

In the start of my biohacker journey sleep was a big priority and after doing a lot of work with improving my sleeping area and trying various hacks to sleep better i decided to start tracking my sleep to understand what was going on during the night. I started out with the regular sleep apps for smart phones but didn’t find them reliable. Then I started hearing about the OURA ring from a lot of people in the biohacker community. After a couple of months, I decided to get one. I have used the OURA ring and tracked my sleep for approximately 10 months and I really love it. When they launched their new ring with a good pre-order deal I decided to buy it.
Continue reading Honest review of the new OURA ring