Category Archives: biohacking

That’s why we at BHC love Red Light Therapy!

What is red-light therapy and why is it a tool that can help you optimize your health? Red light therapy is something that has been a big thing in biohacking circles for a long time. I first came in contact with it via Ben Greenfield’s article in Mens Health Magazine (1). I started reading and found several published studies on the effects of exposure to red and infrared light. What I found was impressive there were several studies that showed the possibility for the cells to produce more energy using red light. This would in turn lead to several positive effects such as better skin lower inflammation, faster healing of injurys, etc.

The body’s energy currency is called ATP. Without ATP we would not be able to live. A part of this energy production is the citric acid cycle or the crebs cycle and the electron transport chain. Without making it too complicated, the food is broken as you eat down to nutrients that then pass a number of biochemical processes that eventually become the energy that drives us. This energy production is performed by our mitochondria, which are the power plants of the cells.


How does red-light therapy come into this complicated process?

 It seems that some of the electron transport chain is sensitive to light, especially red and infrared (2.) These mechanisms do not seem to be fully investigated, but the light seems to increase ATP production by an enzyme called Cytochrome c-oxidase.

More energy = more opportunities

 The red light does not penetrate so deeply into the skin but has been shown to have positive effects on the production of collagen. Red light can thus give you better and younger skin (3). The red light has also been shown to be effective for healing wounds and injuries (7). In order to have a more systemic effect, the use of infrared light which can penetrate deeper into the body but has the same effect on the energy production in the cells can be used in combination with the red light.

Will red / infrared light boost your testosterone levels?

 As I mentioned earlier, I used my panel primarily to boost my testosterone levels. It is difficult to just point to red light therapy as I have generally changed my entire lifestyle in recent years but from the first to the last measurement my levels today are about 2 to 3 times higher than before and when I use the lamp in the morning I can really feel its effects afterwards. There are also several studies done on the substance that show the possibility of increased testosterone levels. In a study from Korea, red light was used in rats and managed to increase their testosterone levels using red light with a wavelength around 670nm after four days (5). ) from 2018 concludes that red and infra red light can be used in male infertility and the light increases sperm mobility and chance of survival.

 There are also other areas where red light therapy has been shown to be effective

 • Inflammation (9)

• Increases cognitive ability and reduce symtoms of Alzheimer’s disease (8)

 • Hair growth (10)

• Increase athletic performance (11)

 • Treatment of underactive thyroid gland (12)

Red-light therapy from Biohacking collective


Most panels today in the market are expensive and adapted for professional use. We at biohacking collective decided to produce our own lamps because this is something we tested and believe in. We have launched two models for home use one is a panel of 45 w and the other is a lamp of 22.5 W. We hope to give you the benefits of red light therapy for a reasonable price. Our lamps have both red and infrared light with the wavelengths 660 and 880 Nm. These wavelengths are the ones that we found seem to have the greatest effect in the studies we read through during our work.

1.https://www.menshealth.com/health/a19539973/i-put-a-giant-red-light-on-my-balls-to-triple-my-testosterone-levels/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996814/

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3926176/

4.https://www.researchgate.net/publication/327490751_Effect_of_red_light_and_near_infrared_laser_on_the_generation_of_reactive_oxygen_species_in_primary_dermal_fibroblasts

5. https://www.alliedacademies.org/articles/the-effects-of-low-level-laser-therapy-lllt-on-the-testis-in-elevatingserum-testosterone-level-in-rats.pdf

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5992952/

7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4751092/

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28580093

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25122099

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28328705

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17295156

12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534372/                 

Därför gillar vi på BHC Rödljusterapi!

Vad är rödljusterapi och varför är det ett verktyg som kan hjälpa dig att optimera din hälsa?  Rödljus terapi är något som varit stort i biohacking kretsar länge och jag kom först i kontakt med det via Ben Greenfields artikel i Mens Health Magazine (1).

Artikeln handlade användande   av UV-ljus och rött ljus för  att optimera testosteron nivåerna i kroppen. Jag började läsa och hittade flera publicerade studier gjorda på effekterna av exponering av rött och infrarött ljus. Det jag hittade var imponerande det fanns ett flertal studier som visade på möjligheten för cellerna att producera mer energi med hjälp av rött ljus. Detta skulle i sin tur leda till ett flertal positiva effekter såsom finare hy lägre inflammation snabbare läkande av skador mm.

Kroppens energi valuta heter ATP. Utan ATP så skulle vi inte kunna leva. Ett led i denna energiproduktion är citronsyrecykeln eller krebbscykeln   och elektrontransportkedjan. Utan att göra det det för komplicerat så bryts maten som du äter ner till näringsämnen som sedan passerar ett flertal biokemiska reaktioner som slutligen blir den energi som driver oss. Denna energiproduktion utförs av våra mitokondrier som är cellernas kraftverk.

Hur kommer då rödljusterapi in i denna komplicerade process?

Det verkar vara så att en del av elektrontransportkedjan är känslig för ljus särskilt rött och infrarött (2.).Dessa mekanismer verkar inte vara helt utredda men ljuset verkar öka ATP produktionen genom ett enzym i elektrontransportkedjan som heter Cytokrom c-oxidas.

Mer energi = mer möjligheter

Det röda ljuset tränger inte så djupt ner i huden men har visat sig ha positiva effekter på produktion av kollagen. Rött ljus kan alltså ge dig bättre och yngre hud (3). Det röda ljuset har också visat sig vara effektivt för läkning av sår och skador (7). För att få en mer djupgående effekt så är det infrarött ljus som gäller detta ljus kan penetrera djupare in i kroppen men har samma effekt på energiproduktionen i cellerna.

Kan rött/infrarött ljus boosta dina testosteron nivåer

Som jag nämnde tidigare så använde jag min panel primärt för att boosta mina testosteron nivåer. Det är svårt att bara peka på rödljusterapi då jag generellt har ändrat hela min livsstil de senaste åren men från första till sista mätning så ligger mina nivåer idag ca 2 till 3 gånger högre än innan och när jag använder lampan på morgonen så kan jag verkligen känna dess effekter efteråt.

Det finns även ett flertal studier gjorda på ämnet som visar möjligheten till ökade testosteron nivåer. I en studie från  Korea så använde man rött ljus på råttor och lyckades öka deras testosteron nivåer med hjälp av  rött ljus med våglängd runt 670nm efter fyra dagar (5).I studien ” Effectiveness of low level laser therapy for treating male infertility”(6) från  2018 drar slutsatsen att rött och infra rött ljus kan användas vid manlig infertilitet och ljuset ökar spermiernas rörlighet och chans till överlevnad.

Det finns även andra områden där rödljusterapi visat sig vara effektivt

 • Inflammation (9)
 • Ökar den kognitiva förmågan och lindra besvär vid Alzheimers (8)
 • Hårväxt (10)
 • Uthållighet (11)
 • Behandling av underaktiv sköldkörtel  (12)

Rödljusterapi från Biohacking collective

De flesta paneler idag på marknaden är dyra och anpassade för professionellt bruk. Vi på biohacking collective beslutade oss för att producera våra egna lampor för att detta är något vi testat och tror på.

Vi har lanserat två st. lampor för hemma bruk den ena är en panel på 45 w och den andra är en lampa på 22.5 W. Vi hoppas på att kunna ge er fördelarna från rödljusterapi för ett rimligt pris. Våra lampor har både rött och infrarött ljus med våglängderna 660 och 880 Nm. Dessa våglängder är de som vi funnit verkar ha störst effekt i de studier vi läst igenom under vårt arbete.Kolla in vår shop för att handla en panel eller lampa

Källor:

1.https://www.menshealth.com/health/a19539973/i-put-a-giant-red-light-on-my-balls-to-triple-my-testosterone-levels/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996814/

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3926176/

4.https://www.researchgate.net/publication/327490751_Effect_of_red_light_and_near_infrared_laser_on_the_generation_of_reactive_oxygen_species_in_primary_dermal_fibroblasts

5. https://www.alliedacademies.org/articles/the-effects-of-low-level-laser-therapy-lllt-on-the-testis-in-elevatingserum-testosterone-level-in-rats.pdf

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5992952/

7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4751092/

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28580093

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25122099

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28328705

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17295156

12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534372/

BHC loves Pine pollen !

Image result for pine pollen history

Pine pollen is an amazing herb which has been used in Chinese medicine for around 1500 years. The pollen from pine holds a lot of nutrients and could be consider a natural multivitamin. But right now, pine pollen is most famous for its testosterone boosting benefits. When taken in powder form you get a lot of the vitamin and antioxidants but to really get the benefits from the Phyto -androgens you need an alcohol extract. This is because of that the androgens have low water solubility and that they must bypass the digestion system. With an alcohol extract taken directly under the tongue you will get instant absorption into the bloodstream via the many thin capillaries and blood vessels there. To get maximum benefits from pine pollen I use both powder and tincture. This gives me a both a vitamin and a hormonal boost.By taking pine pollen you get many nutritious compounds such as :

 • Natural testosterone booster contains Androstenedione, Dehydroepiandrosterone (DHEA) and Testosterone
 • 18 amino acids and 15 vitamins and 30 minerals
 • Superoxide Dismutase (SOD), MSM, Alpha-Linolenic Acid,Reservatrol
 • Contains Glutathione transferase

Do we need to increase our testosterone?

I would say yes. The way we are living today has not been nice on male and female testosterone levels and all over the world we see a rapid decline. This has to do with all artificial chemicals that we are exposed to through food, healthcare products, plastics, detergents and mold toxins (I recommend reding the book estrogeneration). This estrogen mimicking compounds destroy our performance make us fat , kills our libido and decrease fertility.

When we think about testosterone, we generally think of men, but women also need testosterone to function and the problem of estrogen dominance in females is quite common.

Because of this problem we at BHC will be focusing a lot on how to optimize hormones in a safe and legal way.

 We make a spagyric tincture to be able to bypass digestion and to give a better absorption of the Phyto-androgens. The spagyric extraction also brings the minerals back to the extract and increase bio-availability.

Our extract will balance the testosterone to estrogen ratio which could lead to benefits such as:

Support Lean Muscle Growth

Increase Sex-Drive, Libido, and Performance

Boost Overall Vitality

Boost Testosterone and Optimize Hormones Naturally

Boost the Immune System

Recover Quicker from Intense Exercise

The spagyric tincture is really something special and is extracted during vacuum to lower the boiling point and in that way protect as many of the precious and nutrious compounds in the tincture.

Studies on Pine pollen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3345248/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0033-1352118
https://www.rawforestfoods.com/research-on-therapeutic-effect-of-pine-pollen-on-bph/
https://www.rawforestfoods.com/research-into-the-oxidation-resistance-of-pine-pollen/
https://www.rawforestfoods.com/anti-fatigue-function-of-pine-pollen/
https://www.rawforestfoods.com/research-into-the-anti-aging-effects-of-pine-pollen/

Hacka din sömn med blåljusblockerande glasögon

Blåljus glasögon

Hacka din sömn med blåljusglasögon. För mycket blått ljus har visat sig kunna rubba din sömnrytm och även vara skadligt för din hälsa.Denna skada sker primärt genom rubbningar av den biologiska klockan (1) men det blåljusets höga energiintensitet har även visats som potentiellt skadligt för ögat och dess funktion(2).För att motverka effekterna av blått ljus från skärmar har vi på  Biohackning Collective utvecklat våra egna glasögon som blockerar upp till 96% av det blåa spektrumet.

Är blått ljus farligt eller varför skall jag blockera detta ljus?

Blått ljus är absolut inte farligt och kan dessutom vara nyttigt och uppgigande för oss .Men här handlar det mycket om rätt tid på dygnet och om att hitta en balans som funkar med den naturliga ljus cykeln. Att exponera sig för blått ljus på morgonen eller under förmiddagen är något som naturligt signalerar vakenhet. Men att sitta framför skärmar i inomhusmiljö med lysrör ger oss alldeles för stor exponering av det blåa spektret. Denna stora mängd blått ljus kan orsaka ögontrötthet som i längden kan leda till för tidigt åldrande av ögat sk åldersrelaterad nedbrytning av gulafläcken (3). När du på eftermiddag eller kväll dessutom sitter framför skärmen så kommer du lura hjärnan  att tro att det är fortfarande dag . Detta kan leda till minskad melatoninproduktion som i sin tur kan leda till problem med insomning eller till reducerad sömnkvalitet.

Lösningen på detta är antingen att reducera skärmtid inför sänggående eller att välja att försöka filtrera ut det blåa spektrumet ur ljuset . Genom att bära blåljusglasögon från Biohacking  Collective så kan du vara säker på att du inte exponeras av för mycket skadligt blått ljus. Vi rekommenderar att använda den modellen med orangea linser ca 3-4 timmar innan   sänggående för att optimera din sömn. Detta kommer självklart inte lösa alla dina problem om du har insomnia men kan vara ett steg på vägen.

Vad är blått ljus?

Solens ljus innehåller blått, rött , gult , grön och orangea ljusstrålar.Dessa förger blandas till flera nyanser  beroende på våglängdernas energi.Där synligt ljus (700nm-380nm) går från rött  till blått. Rött ljus är det som innehåller minst energi och blått är det mest energiintesiva inom det synliga spektrumet. Blått ljus (380-500nm) är alltså väldigt energiintesivt.

Denna energiintensivitet leder till att det krävs mer energi för ögonen att bearbeta det blåa ljuset.

Det har i flertal studier visat sig att denna ljusa intensitet kan leda till ögonproblem (5). Dessa ögonproblem kan tillslut leda till försnabbande åldersnedbrytning av gula fläcken.

Blått ljus och sömn.

Vår sömn och utsöndringen av sömnhormonet melatonin styrs av vår naturligt inbyggda klocka s.k. den cirkadiskarytmen (4). Melatoninproduktionen regleras av tallkottkörteln som in sin tur styrs av kroppens cirkadiskarytm. När vi utsätter oss för blått ljus på kvällen så kommer detta hämma vår produktionen av detta viktiga sömnhormon. Vilket i sin tur leder till sämre sömnkvalitet. Men det finns även andra effekter av en lägre melatoninproduktion då melatonin i sin tur bryts ner till andra viktiga ämnen som kam agera som antioxidanter (6).

 (1)Hatori, M., Gronfier, C., Van Gelder, R. N., Bernstein, P. S., Carreras, J., Panda, S., Marks, F., Sliney, D., Hunt, C. E., Hirota, T., Furukawa, T., … Tsubota, K. (2017). Global rise of potential health hazards caused by blue light-induced circadian disruption in modern aging societies. NPJ aging and mechanisms of disease, 3, 9. doi:10.1038/s41514-017-0010-2

(2)Tosini, G., Ferguson, I., & Tsubota, K. (2016). Effects of blue light on the circadian system and eye physiology. Molecular vision, 22, 61-72.

(3) Z.-C. ZhaoY. ZhouG. TanJ. Li.  Research progress about the effect and prevention of blue light on eyes December 2018

(4)Figueiro, M. G., & Rea, M. S. (2010). The effects of red and blue lights on circadian variations in cortisol, alpha amylase, and melatonin. International journal of endocrinology, 2010, 829351.

(5) https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side

(6) Anna-Rebekka Ressmeyer, Juan C. Mayo, Veronika Zelosko, Rosa M. Sáinz, Dun-Xian Tan, Burkhard Poeggeler, Isaac Antolín, Beata K. Zsizsik, Russel J. Reiter & Rüdiger Hardeland (2003) Antioxidant properties of the melatonin metabolite N1-acetyl-5-methoxykynuramine (AMK): scavenging of free radicals and prevention of protein destruction, Redox Report, 8:4, 205-213, DOI: 10.1179/135100003225002709

ZebZebbas 5 Easy Daily Biohacks Everyone Can/Should Do

ZEBZEBBAS 5 EASY DAILY BIOHACKS EVERYONE CAN /SHOULD DO

Biohacking doesn’t need to be complicated this are some  of my basic hacks you can do that will change an optimize your life to the better.

 

clean clear cold drinkDrink H2O
As soon as you wake up drink water (preferable filtered) and lots of it ,your body has been without hydration during the night and you have lost water during your sleep both from sweating and breathing.
Put a pinch of Celtic Sea salt or Himalayan salt into the water to get back some of the minerals and salts lost during the night.
I like to mix both Apple Cider vinegar and lemonjuice into my water. This will also except rehydrate your body also stimulate you bowel.

abstract beach bright clouds

Get Sunlight 
The body is full of photoreceptor’s ready to receive all spectrums of light.
The Suns natural bluelight will wake your mind up and adjust your circadian rhythm and the infrared light will stimulate your cells to create more energy. Do this upon waking up while you drinking your morning water and you will feel energized and alert during the day. And yes even on cloudy and cold days.

pexels-photo-1657205

Shake or Drybrush
Stimulate the Lymphatic system by shaking your body, jumping up and down or using a drybrush. This will increase your blood circulation and get rid of toxins and waste fluids that’s been clogging up in your system and organs during the night make sure you drink lots of water afterwards to flush everything out.

 

 

 

hands-coffee-smartphone-technology

Airplane mode
When possible turn your cellphone on airplane mode as often as you can ,not just for the decrease of EMF transmitted from the phone but also from the unnatural stress to always be reachable,social media etc.                              Have a certain time during the day and of course during evenings and always at night when you are phone free , people can always leave a voice message or send you a text.

pexels-photo-1031698

Minimize stress by accepting that things are what they are 
If things happen during the day that get your cortisol or other negative hormonal stress reactions to increase.
Remember this- ask yourself if you can affect the situation ? If not …just accept the fact that things are the way they are, example – yes you will be late and there’s nothing you can do about it so why get extra stressed about the fact that your going to be late?!
just accept it and take a deep breath? This are small mindgames you can remind yourself of every time you feel that your getting stressed in situations you can’t affect ,this requires practice practice practice but after a while you will master it.

 

How to make your bedroom in to a perfect sleep sanctuary!(Hur man gör sitt sovrum till den ultimata sömnfristaden !)


We almost spend a third of our lives in bed or at least we should. Getting a good night sleep is one of the most important things in life. Good sleep doesn’t only make you perform better during the day but its also makes you healthier, leaner and if you have continuous good sleep it could actually increase your life span. So sleep is usually done in the same room every night this gives you big room to optimize this environment I will down below show my favorite bedroom hacks.


1. Get an air freshener or find plants that could improve the air quality of your bed room this of course becomes extra important if you live in a city like I do.This is the one that i prefer Air Oasis 1000G3 Filterless UV & Cold Plasma Ionization Purifier Reduces Allergens, Mold, Odors, Germs, Smoke


2. Pitch black room is the way to go. Even a small amount of light from electrical equipment or from street lights have been shown to disturb your sleep.


3. Sound is also an important factor try to use ear plugs if you can if not you could use a white noise generator which effectively will cancel out most of other noises


4. Remove as much of electrical equipment as possible from your sleeping area. Emf:s from your phone or dirty electricity from electronic devices are actually shown to be able to affect your sleep in a bad way.

5. I shut of my Wi-Fi at night and keep my cell phone in another room. If you use your cell phone as an alarm clock, buy a real old school alarm clock.I also use this Faraday cage for my router WiFi Router Guard – Blocks EMF Exposure

6. Find a real good bed made in natural materials and try to see that your bed is not treated with flame retardants. Also buy high quality sheets I use sheets of bamboo fiber or organic cotton.

7. Grounded sleep. Sleeping on grounded sheets will give you constant access to free electrons from the earth, the free electrons act as antioxidants and can help you lower inflammation and mitigate some of the risks from emf.This sheets i recommend but i dont recommend to connect them to electrical ground , i use water pipes as grounding point. Earthing Sheet Fitted Twin Size with Grounding Connection Cord, 400TC Conductive Mat with Pure Silver Thread for Better Sleep, Natural Wellness and Healthy Earth Energy, Natural Beige

8. If you have a TV in the bed room remove it. Watching TV and sleeping is not a good combo. The light from the screen and the program on it will keep your brain active when you should be focusing on winding down.

9. Temperature is also an important factor. By keeping your bed room slightly colder than the rest. The body’s coldest temperature is achieved during sleep if the room is to hot this will be disturbed and sleep quality will go down.If you suffer from high temperature in your bed room check this out ChiliPad Cube 2.0 – Single and Dual Zones – Cooling and Heating Mattress Pad – Individual Temperature Control, Great Sleep Enhancement, Wireless Remote Integration (Single (75″ L x 30″ W))

10. Use of essential oils, I regularly use lavender oil which has been shown to have a calming effect on the mind. Go for an organic brand put drops on pillow or use some type of diffuser for essential oils.i use this diffuser Dr. Mercola Ultrasonic Essential Oil Diffuser 120V

Hur man gör sitt sovrum till en perfekt sömnfristad!

Vi spenderar nästan en tredjedel av våra liv i sängen eller åtminstone så borde vi det. Att få en god natts sömn är en av de viktigaste sakerna i livet. Bra sömn gör inte bara dig bättre under dagen men det gör dig också friskare, smalare och om du har kontinuerlig god sömn kan det öka din livslängd. Så sömn görs vanligtvis i samma rum varje kväll, vilket ger dig stort utrymme för att optimera denna miljö. Jag kommer nedanför att visa mina bästa sovrums hacks.

 1. Skaffa en luftrenare eller hitta växter som kan förbättra luftkvaliteten på ditt sovrum det här blir givetvis extra viktigt om du bor i en stad som jag gör.Detta är den bästa jag vet Air Oasis 1000G3 Filterless UV & Cold Plasma Ionization Purifier Reduces Allergens, Mold, Odors, Germs, Smoke
 2. Ett kolsvart rum är målet, även en liten mängd ljus från elektrisk utrustning eller från gatubelysning har visat sig störa din sömn
 3. Ljud är också en viktig faktor att försöka använda öronproppar om du kan om du inte kan använda en vit brusgenerator som effektivt kommer att hjälpa till att dämpa de flesta oönskade ljuden.
 4. Ta bort så mycket elektriska prylar som möjligt från ditt sovrum. Elektromagnetisk högfrekvent strålning (EMF)från din telefon eller smutsig el från elektroniska enheter visas faktiskt för att kunna påverka din sömn på ett dåligt sätt.
 5. Jag stänger av min Wi-Fi på natten och förvarar min mobiltelefon i ett annat rum under natten. Om du använder din mobiltelefon som väckarklocka, köp en riktig gammal väckarklocka av den gamla skolan.Jag använder även en en farraday bur runt min router för att sänka den farliga strålningen.WiFi Router Guard – Blocks EMF Exposure
 6. Hitta en riktigt bra säng gjord i naturmaterial och försök att se till att din säng inte behandlas med flamskyddsmedel. Köp även högkvalitativa lakan, jag använder lakan av bambufiber eller ekologisk bomull.
 7. Jordad sömn. Sova på jordade lakan ger dig kontinuerlig tillgång till fria elektroner från jorden, de fria elektronerna fungerar som antioxidanter och kan hjälpa dig att sänka inflammation och kan även mildra några av riskerna från EMF.Men se till at att jorda via vatten rör eller direkt jord inte via elsystemet.Earthing Sheet Fitted Twin Size with Grounding Connection Cord, 400TC Conductive Mat with Pure Silver Thread for Better Sleep, Natural Wellness and Healthy Earth Energy, Natural Beige
 8. Om du har en tv i sovrummet ta bort den. Titta på TV och sova är inte en bra kombination. Ljuset från skärmen och programmet på det kommer att hålla din hjärna aktiv när du ska fokusera på nedvarvning.
 9. Temperaturen är också en viktig faktor. Genom att hålla ditt sovrum lite kallare än resten av din bostad så kommer antagligen du sova bättre. Kroppens kallaste temperatur uppnås under sömnen om rummet är varmt det kommer att störas och sömnkvaliteten kommer att gå ner. Om du har det för varmt i sovrummet så rekomenderar jag att du kollar på ChiliPad Cube 2.0 – Single and Dual Zones – Cooling and Heating Mattress Pad – Individual Temperature Control, Great Sleep Enhancement, Wireless Remote Integration (Single (75″ L x 30″ W))
 10. Användning av eteriska oljor, jag använder regelbundet lavendelolja som har visat sig ha en lugnande effekt på sinnet. Hitta ett ekologiskt märke och använd genom att droppa på kudden eller använd någon typ av diffuser för eteriska oljor.Jag använder denna Dr. Mercola Ultrasonic Essential Oil Diffuser 120V

Unnatural light and its health effects. (Swedish version below text)

 

We spend more and more time under unnatural light and at the same time we reduce the time we are outdoors. Unnatural light is defined in this article as light from LED illumination from screens or fluorescent lights from low energy lamps and fluorescent light tubes and focusing on the blue spectrum in the wavelength of approximately 400-500 nm.

However, overexposure to unnatural light is something that can lead to health problems, but few people are aware of this. This article aims to deduce to research focusing on these health issues and the article will also try to provide tips on how to safeguard yourself best from these light sources.

The Circadian Rhythm

In order to understand the dangers of unnatural light and the importance of the natural light as part of our built-in biological clock, the circadian rhythm must be mentioned.The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017 went to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discoveries of molecular mechanisms that govern the circadian rhythm. So what does the circadian rhythm mean and how are we affected? All of our cells in the body control this 24 hour system that initiates the various biological processes at the right time. Secretion  of hormones is something that follows this 24 hour cycle. In this 24 hour cycle, the sun plays an important role. The sun will change in color spectrum during the day and give our body signals of what’s going to happen.

Before we wake up, we will secret cortisol vi our adrenals to wake us up. Cortisol is often something that is associated with stress and has a slightly negative sound but cortisol is vital for giving us mental drive and energy. In the morning  the sun emits a slightly redder spectrum. Red light is known to have several health benefits and helps us to gain energy and  heal the body.

During the day, the light spectrum shifts towards a bluer tone that signals the alertness in our body, and then fall back into a reddish spectrum that gives us a signal that it is time for rest. The sleeping hormone melatonin is also controlled by this rhythm in the morning when our cortisol levels increase melatonin levels will decrease and in the evening, our production of melatonin is increased again.

Blue light and disturbed circadian rhythm.

Melatonin secretion begins in the evening when the body feels it’s  time for rest. But what happens if the rhythm is messed up? Blue light signals  alertness and it has been found in a number of studies that the blue light can change our biological clock. In case of excessive exposure of blue light and lack of natural light, our natural rhythm will be disturbed. When this rhythm is broken, melatonin production decreases and our sleep can be disturbed. Being awake longer will also increase cortisol secretion which can lead to other problems such as obesity and lower levels of testosterone and growth hormone.

Poor or disturbed sleep will short-term lead to adverse effects on mood and cognitive ability. Long-term effects of poor sleep can lead to increased risk of diabetes, cardiovascular disease and mental health problems.

Blue light and eye problems

Excessive exposure to blue light has also been shown to be harmful to the eyes. The short wavelength of the blue light is very energy-intensive for the eyes. Some studies have shown that the blue light causes damage to the retina and the macula. There are even doctors talking about a generation of macular degeneration due to excessive screen exposure. Worth adding are our children’s eyes are even more sensitive to blue light.

My solutions

• Be sure to get more natural light to restore the natural rythm. Be sure to go out when it is sunny. I usually try to catch some morning sun if possible.

• Reduce screen and TV time. Get fixed routines about how much screen time you allow yourself.

• Block blue light with glasses and screen filters. Blue blocking glasses are something I use every day especially in the afternoon. There are many apps that can help reduce the blue light from mobile phone or computer. I use F.lux on my computer and always have the mobile in night-shift mode

• Replace low energy, LED and fluorescent lamps in the home I use standard bulbs or halogen lamps .i use a bulb that blocks blue light in my bedroom.

• Use candles or red lights to balance the blue light. I use red light and infrared light daily. Lighting candles in the evening when watching TV is also a great way to balance the blue light

• Take a clean lab tested omega 3 source our eyes contains  loads of DHA fatty acids.

•Use Supplements  that contain Lutein and Zeaxanthin

 

Onaturligt ljus och dess Hälsoeffekter

 

Vi spenderar mer och mer tid under onaturligt ljus och samtidigt så minskar vi den tid som vi är utomhus. Onaturligt ljus definieras i denna artikel som ljus från LED belysning från skärmar eller fluorescerande ljus från lågenergilampor och lysrör med fokus på det blåa spektrumet som ligger i våglängden 380-500nm. Att överexponering av onaturligt ljus är något som kan leda till hälsoproblem är det dock få som känner till. Denna artikel har avsikten att härleda till forskning som fokuserar på dessa hälsoproblem och artikeln kommer även försöka ge tips för hur man kan skydda sig bäst från dessa ljusa källor.

Cirkadiska Rytmen

 

För att förstå farorna med onaturligt ljus och vikten av det naturliga ljuset som en del av vår inbyggda biologiska klocka så måste den cirkadiska rytmen nämnas. Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2017 gick till Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr den cirkadiska rytmen.Så vad innebär den cirkadiska rytmen och hur påverkas vi av den? Alla våra celler i kroppen styrs av detta 24 timmars system som sätter igång de olika biologiska processerna vid rätt tidpunkt. Utsöndring av hormoner är något som följer denna 24 timmars cykel. I denna 24 timmars cykel så spelar solen en viktig roll solen kommer skifta i färgspektrum under dagen och ge vår kropp signaler om vad som skall hända. Innan vi vaknar så utsöndras kortisol för att väcka oss. Kortisol är ofta något som förknippas med stress och har en något negativ klang men kortisol är livsnödvändigt för att ge oss drivkraft och energi .På morgonen ger solen oss ett något rödare spektrum. Rött ljus är känt för att ha flera hälsofördelar och hjälper oss att få energi och hela kroppen. Under dagen skiftar ljusspektrumet mot en blåare ton som signalerar vakenhet i vår kropp för att sedan under kvällen falla tillbaka till ett rödare spektrum som ger oss signal att det är dags för vila. Sömn hormonet melatonin styrs även av denna rytm på morgonen när våra kortisol nivåer går upp så minskar melatonin nivåerna och på kvällen kommer vår produktion av melatonin öka.

 

Blått ljus och rubbad dygnsrytm.

Melatonin utsöndring börjar på kvällen när kroppen känner att det är dags för vila. Men vad händer om rytmen är rubbad? Blått ljus signalerar vakenhet och det har visat sig i ett flertal studier att det blåa ljuset kan ändra vår biologiska klocka. Vid överdriven exponering av blått ljus samt brist på naturligt ljus kommer vår naturliga rytm rubbas. När denna rytm rubbas minskar melatoninproduktionen och vår sömn kan bli störd. Att vara vaken längre kommer även att ge mer kortisolutsöndring vilket kan leda till andra problem som övervikt och lägre nivåer av testosteron och tillväxthormon. Dålig eller rubbad sömn kommer kortsiktigt leda till negativa effekter på humör och kognitiv förmåga. långsiktiga effekter av dålig sömn kan leda till ökad risk för diabetes, hjärt och kärlsjukdomar samt psykiska problem.

Blått ljus och ögonproblem

Överdriven exponering för blått ljus har även visats kunna vara skadligt för ögonen. Den korta våglängden på det blåa ljust är mycket energikrävande för ögonen. Vissa studier har visat att det blåljuset ger skador på näthinnan och gula fläcken. Det finns tom läkare som pratar om en generation som kommer få förstörda ögon pga. av överdriven skärmexponering. Värt att tillägga är våra barns ögon är ännu mer känsliga för blått ljus.

 

 

Mina lösningar

 • Se till att få mer naturligt ljus för att återställa den naturliga rytmen. Passa på att gå ut när det är soligt. Jag brukar försöka fånga lite morgonsol om möjligt.

 

 • Reducera skärm och TV tid. Skaffa fasta rutiner kring hur mycket skärmtid du tillåter dig själv.

 

 • Blockera blått ljus med glasögon och skärmfilter. Blåljus glasögon är något som jag använder varje dag särskilt på eftermiddagen. Det finns många appar som kan hjälpa till att reducera det blåljuset från mobiltelefon eller dator. Jag använder F.lux på datorn och har alltid mobilen i nightshift mode

 

 • Byt ut lågenergi, led och lysrör i hemmet.Jag använder vanliga glödlampor eller halogenlampor samt en glödlampa som blockerar blått ljus i mitt sovrum.

 

 • Använd levande ljus eller rött ljus för att balansera ut det blåa ljuset. Jag använder rött ljus och infrarött ljus dagligen. Att tända levande ljus på kvällen när du kollar på tv är även ett bra sätt att balansera ut det blåa ljuset

 

 • Ta en ren labbtestad omega 3 källa ögonen består till stor del av DHA

 

 • Supplementera med tillskott som innehåller Lutein och Zeaxanthin

A Hack To End Brain Fog In Just 30 Minutes

Author: Daniel Rash (Biohackingdan/Geneticwarrior)

If you care about mindfulness and your mental and emotional well-being, you realize how important your focus is. Not just what you focus on, but your ability to focus.

Reading this article to the end shouldn’t be hard, but for some of you, it will be.

And that’s a big problem. Lack of focus hurts every aspect of your life, and you’re about to learn of a recent new study explaining why our ability to focus is decreasing. The good news is you’re also about to learn of a way that could end your brain fog and mental exhaustion forever.

But first, tell me if this sounds like you:

 • You skim over documents and emails because you lack the energy to read them carefully.
 • You are easily distracted in a working or learning environment.
 • You lack the willpower to stick to your diet and fitness goals.

These struggles limit your career, your health, and your relationships.

What Causes Poor Focus In The First Place?

First of all, poor focus is often just one symptom of many related issues.

People struggling with focus often also experience: brain fog, irritable mood, lack of creativity, weak willpower, and low energy.

Neglecting your brain health is often behind all of these things.

Lots of factors decrease your brain health, such as limited sleep or exercise.

But science is discovering that some causes are new to modern life.

Did you know a recent study by Health Effects Institute indicates up to 95% of people on earth are experiencing cognitive decline due to air toxins from modern cities and towns?

And there are other new factors our brains have to deal with such as the modern diet.

It’s not just processed foods, either. Even much of today’s non-processed foods are grown in mineral depleted soils and exposed to pesticides.

The good news, is nature is full of safe, legal, natural substances used for centuries which can counteract these things.

Decreased blood flow to the brain can be caused by certain toxins and aging in general, but it can be counteracted by a number of natural ingredients added to your diet.

There are also substances that can cross the blood/brain barrier to detoxify and restore mental clarity and focus.

In fact, have you ever heard of “The Intellect Tree”? It grows in the Himalayan highlands of northern India and has been used in Ayurvedic medicine for thousands of years to promote brain health and mental performance.

These amazing substances that promote brain health are called nootropics. And they can give you mental sharpness, focus, and energy beyond anything you’ve ever experienced.

But finding and assembling these natural ingredients in correct proportion to each other is incredibly time consuming, expensive, and difficult.

Fortunately, there are two new products on the market that combine dozens of rare and premium natural ingredients to nourish the brain,and to give astounding improvements to your mental sharpness, focus, and mood.

Meet Qualia Mind, and Qualia Focus.

 

 

They are made by a groundbreaking wellness company called Neurohacker Collective.

Qualia Mind has 28 ingredients combined to take your mental performance to a level you didn’t think was possible. And many customers notice the results within just 30 minutes the first day they take it!

In fact, a recent pilot study of 23 participants using Qualia Mind showed significant increases in 6 different cognitive abilities, after just 5 days of use! Abilities like memory, verbal fluency, and concentration. I’ll link to the pilot study at the bottom of the email.

Qualia Focus is nearly as comprehensive as Qualia Mind with 24 ingredients, including seed extract from celastrus paniculatus, the “intellect tree” earlier mentioned. Yet Qualia Focus costs only about half as much as Qualia Mind despite being almost as complete as the Qualia Mind formula. Choose the product that works for your budget.

And you can try either product with a Full 100 Day Moneyback Guarantee, with even greater savings if you select the cancel-anytime subscription option.

There’s no catch. They’re that confident Qualia Mind or Qualia Focus will deliver better mood, better focus, greater willpower, and all-day clean energy.

Follow this link right here to try either product with a 100 Day Moneyback Guarantee, and enter discount code WARRIORMIND for 15% off your first purchase of either product at checkout.

In fact, Neurohacker Collective wants you to know for sure these products work. That’s why they’re by giving you FREE ACCESS to Cambridge Brain Science’s cognitive testing assessments, before and after trying their products. These are world class cognitive assessment tools have been used in over 300 academic publications, and access to them comes free with your product purchase.

Science has come a long way in understanding the substances that truly nourish the brain and recapture your full mental potential.

Quit accepting mental and emotional exhaustion. Quit holding your goals back because you lack the focus and willpower to achieve them. Try Qualia Focus or Qualia Mind now with their 100 Day Moneyback Guarantee using Discount Code WARRIORMIND for 15% off a product that can genuinely unlock the best version of your mind.

* Read more about the recent Qualia Mind pilot study here, and read about the Health Effects Institute air toxins study here.

Enjoy!

Hacking Your Genes Through Epigenetics and Targeted Nutrigenomics

Author: Daniel Rash (Biohackingdan/Geneticwarrior)

With new books and research being released each day stating which diet is the, “optimal” diet for human species, it can be quite confusing what to fill your plate up with nowadays. Is going ketogenetic the right move? What about paleo? Maybe I should go vegetarian or vegan after watching that latest documentary? I could probably write a whole paper on the different diet options that have been touted as, the best. The hard truth is that many of these so called, “health gurus” are simply trying to end up on the best seller’s section of the book store. With the thousands of nutrition and recipe books written within the last 20 years, you would think we would have the health crisis under control regarding obesity, weight loss, hormone health, mood disorders, however, this is not the case.

Continue reading Hacking Your Genes Through Epigenetics and Targeted Nutrigenomics

hacks to minimize smartphone radiation

(Hur man hackar strålningen från mobiltelefoner)

 Smartphones are the new best friend

Smartphones has become an integral part of life and sometimes they  are even closer then our family in these days . We wear them closely to our body we have them close when we sleep, kids tell there parents that they are going to sleep but stays up half the night feeling the urge to stay updated on everything that happens online. When i take the train to work everybody’s necks are like cranes hovering over there cell phones. The link between cellphone use and cancer remains inconclusive, one thing that is for real is the impact on sleep and the stress factor more and more people have a hard time to let go of there cell phone.Even if the relationship with cancer is not 100% proven there is another effect that is starting to get more traction in the scientific community.That theory is that the cellphone radiation seems to affect the cellular voltage gated calcium channels (VGCCs).This means that cellphone use will make these calcium channels open and let calcium in to the cell.This will cause excess calcium signaling but also an excess of nitric oxide will be let in to  the cell. The excess of nitric oxide could form in to peroxynitrite wich in turn could breakdown and form  reactive oxygen species (ROS) which can induce cellular damage.The most amount of VGCCs are located in the brain and many studies have now shown links between cellphone use and neurological disorders like:

 • Anxiety
 • Depression
 • Autism
 • Alzheimer’s

Continue reading hacks to minimize smartphone radiation