hacks to minimize smartphone radiation

(Hur man hackar strålningen från mobiltelefoner)

 Smartphones are the new best friend

Smartphones has become an integral part of life and sometimes they  are even closer then our family in these days . We wear them closely to our body we have them close when we sleep, kids tell there parents that they are going to sleep but stays up half the night feeling the urge to stay updated on everything that happens online. When i take the train to work everybody’s necks are like cranes hovering over there cell phones. The link between cellphone use and cancer remains inconclusive, one thing that is for real is the impact on sleep and the stress factor more and more people have a hard time to let go of there cell phone.Even if the relationship with cancer is not 100% proven there is another effect that is starting to get more traction in the scientific community.That theory is that the cellphone radiation seems to affect the cellular voltage gated calcium channels (VGCCs).This means that cellphone use will make these calcium channels open and let calcium in to the cell.This will cause excess calcium signaling but also an excess of nitric oxide will be let in to  the cell. The excess of nitric oxide could form in to peroxynitrite wich in turn could breakdown and form  reactive oxygen species (ROS) which can induce cellular damage.The most amount of VGCCs are located in the brain and many studies have now shown links between cellphone use and neurological disorders like:

  • Anxiety
  • Depression
  • Autism
  • Alzheimer’s

Potential dangers from Cell Phone radiation
 

When you hold your cell phone up to your ear, 10% to 80% of the radiation from the phone penetrates two inches into your brain. In children, the penetration is even deeper. Studies have shown that cell phones held near the head cause brain wave changes in 70% of people.

The potential health effects can range from headaches and blurred vision to cancer:

Headaches
Genetic damage
Impaired immune system
Cancers, including brain tumors and melanoma
Break in the brain/blood barrier
Reduced melatonin production
Interference with pacemakers
Memory loss
Changes in electrical activity in the brain
Cardiovascular stress
Fatigue
Eye problems

Electromagnetic radiation, like the radio frequency energy emitted by phones, can be categorized into two types: ionizing radiation (e.g., X-rays and cosmic rays)  and non ionizing radiation (e.g., radio frequency). Exposure  to ionizing radiation is known to increase the risk of cancer.The effects of non-ionizing radiation is yet to be clarified but more and more research are showing that there are severe health consequences of over exposure to the radio frequencies emitted by cellphones , wifi routers and cell towers.

Is there any danger?

According Newsweek Many studies have examined the potential health effects of non ionizing radiation from radar, microwave ovens, cellphones and other sources, there is no consistent  evidence that non ionizing radiation  increase cancer risk ( according to the National Cancers Institute).But more and more studies show that there is some type of connection between health and cellphone exposure.

Researchers have conducted several studies  to investigate the possible of a relationship between cellphone use and the risk of developing certain types of cancer, with most finding no clear evidence that one exist.But it also depends a lot of who is financing the study. In one meta analysis that compared studies conducted by the industry and  compared them to independent studies .The independent studies showed in approximately 70% of the cases that the effects of cell phones had some influence on human health wile the studies done by the industry had almost an inverse relationship with only 28 % showing negative effects .

In 2011, the WHO`s international agency for research on cancer appointed a working group to review all available evidence on cellphone , eventually classifying there use as ” possibly carcinogenic to humans”.

So even if the cancer link is not 100% proven there is a growing number of studies pointing at RF radiation as a source for many health conditions.With this information it would at least be smart to try to reduce exposure and be aware of the problems that could occur.Here is our best tips on how to reduce exposure.

Hacks to minimize smartphone radiation.

minimize overall exposure

Use selfie stick

air tube headphones

don’t have the smartphone in the same room as you sleep

Go to settings and set it on 3g and turn of LTE

Use a cellphone case that blocks radiation when carrying phone in pocket.

Remember the intensity of radiation decreases proportionally to square of the distance from a phone.  so using speaker phone and keeping the cellphone away from your body will help a lot.

Smartphones är vår nya bästa vän .

Smartphones är nästan närmare än vår familj nu för tiden. Vi bär dem nära vår kropp, vi har dem nära när vi sover, barn säger till föräldrarna att de ska sova men stannar uppe halva natten för att hålla sig uppdaterade med vad som händer online. När jag tar tåget till jobbet är alla halsar som kranar som ser ner på sina mobiltelefoner. Länken mellan mobiltelefonanvändning och cancer förblir oklar.Men En sak som är verklig är dess påverkan på vår sömn och stress, vilket leder till  allt fler har svårt att släppa fokus från sin mobiltelefon. Även om förhållandet med cancer inte är 100 % bevisat att det finns en annan teori som börjar få mer uppmärksamhet i det vetenskapliga samfundet. Denna teori är att mobiltelefonens strålning verkar påverka de cellulära voltstyrda kalciumkanalerna  (VGCC). Det innebär att mobiltelefonanvändning kommer att göra dessa kalciumkanaler öppnar och släpper in mer kalcium i cellen. Detta kommer att orsaka överskott av kalcium, men också ett överskott av kväveoxid kommer att släppas in i cellen. Överskottet av kväveoxid kan bilda sig i peroxynitrit vilket i sin tur skulle kunna bryta ned och bilda reaktiva syreradikaler (ROS) som kan orsaka cellulär skada. Den största mängden VGCCs finns i hjärnan och många studier har nu visat kopplingar mellan mobiltelefonanvändning och neurologiska störningar som:

  • Ångest
  • Depression
  • Autism
  • Alzheimers

Potentiella faror från mobil strålning.

När du håller din mobiltelefon upp till örat, tränger 10% till 80% av strålningen från telefonen upp till 5 cm in  i din hjärna. Hos barn är penetreringen ännu djupare. Studier har visat att mobiltelefoner som hölls nära huvudet orsakade förändringar i hjärnvågor   hos 70% av försökspersonerna. De potentiella skadorna kan variera från huvudvärk och suddig syn på cancer:

Huvudvärk

Genetisk skada

Nedsatt immunförsvar ökad risk för Cancer, inklusive hjärntumörer och melanom

Läckage i blod-hjärnbarriären

Minskad melatonin produktion

Störning med pacemakers

Minnesförlust

Förändringar av den elektriska aktiviteten i hjärnan

Kardiovaskulär stress

Trötthet

Ögonproblem

Elektromagnetisk strålning, som tex radiofrekvenser som emitteras av telefoner, kan kategoriseras i två typer: joniserande strålning (t ex röntgenstrålar och kosmiska strålar) och icke joniserande strålning (t.ex. radiofrekvenser från mobiler). Exponering för joniserande strålning är känd för att öka risken för cancer. Effekterna av icke-joniserande strålning är ännu inte helt klargjorda, men allt mer forskning visar att det finns allvarliga hälsoeffekter av överexponering för radiofrekvenserna som släpps ut av mobiltelefoner, wifi routrar och mobilmaster.

Finns det någon fara?

Enligt Newsweek Många studier har undersökt de potentiella hälsoeffekterna av icke-joniserande strålning från radar, mikrovågsugnar, mobiltelefoner och andra källor. Det finns inga konsekventa bevis för att icke-joniserande strålning ökar risken för cancer (enligt National Cancers Institute). Men mer och mer studier visar att det finns någon typ av samband mellan exponering av radiofrekvent strålning från mobiltelefoner och  negativa hälsoeffekter . Men det beror också på mycket vem som finansierar studien. I en meta-analys som jämförde studier som utförs av branschen och jämförde dem med oberoende studier. De oberoende studierna visade i cirka 70% av fallen att effekterna av mobiltelefoner hade något inflytande på människors hälsa, eftersom de studier som industrin gjort nästan hade ett omvänt förhållande med endast 28% som visar negativa effekter.

År 2011 utsåg WHO: s internationella byrå för cancerforskning en arbetsgrupp för att granska alla tillgängligt bevis på mobiltelefoners hälsoinverkan , så småningom klassificerades det som “möjligen cancerframkallande för människor”. Så även om cancerlänken inte är 100% bevisad finns det ett ökande antal studier som pekar på RF-strålning som en källa för många hälsoförhållanden. Med denna information skulle det åtminstone vara smart att försöka minska exponeringen och vara medveten om problemen.

Hacks för att minimera smartphone strålning:

Minimera den totala exponeringen

Använd selfie stick

Air tube hörlurar

Ha inte smarttelefonen i samma rum som du sover

Gå till inställningarna och sätt den på 3g och sätt på LTE

Använd ett mobilfodral som blockerar strålning när du bär telefonen i fickan.

Kom ihåg att strålningsintensiteten minskar proportionellt till kvadraten av avståndet från en telefon. så att använda högtalartelefon och hålla mobiltelefonen borta från din kropp kommer att hjälpa mycket.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1797826/

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/09/03/electromagnetic-fields-harmful-effects.aspx